WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) ma na celu
pobudzanie rozwoju psychoruchowego, społecznego oraz emocjonalnego u dzieci,
które wykazują opóźnienia lub deficyty w tych obszarach. Zakres działań
terapeutycznych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i diagnoz dziecka
ustalonych przez specjalistów.
Wczesne wspomaganie rozwoju może być zorganizowane do 31 sierpnia w
roku, w którym dziecko rozpocznie naukę. To oznacza, że program WWR ma limit
wiekowy i może być realizowany przez określony czas, aż do tej daty granicznej.
Dzięki temu dzieci mają szansę na wsparcie i rozwój w kluczowych latach swojego
życia, aby jak najlepiej przygotować się do dalszego etapu edukacji i życia
społecznego.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci z dysfunkcjami oraz ich
rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka danej dysfunkcji – do rozpoczęcia nauki w
szkole. Program ten ma na celu zapewnienie wsparcia i pomocy dzieciom już od
wczesnych lat ich życia, aby umożliwić im jak najlepszy start w życie oraz rozwój na
miarę ich możliwości.
Wsparcie to może obejmować terapię zajęciową, logopedyczną, fizyczną,
psychologiczną, a także wsparcie społeczne i emocjonalne dla rodziny.
Dzięki wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci mają szansę na lepsze
dostosowanie się do życia oraz rozwój swoich umiejętności a także maksymalizację
swojego potencjału rozwojowego. To także daje rodzinom wsparcie i narzędzia, które
pomagają im lepiej radzić sobie z wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem
niepełnosprawnym.
Wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) jest
zazwyczaj ustalany w przedziale od 4 do 8 godzin miesięcznie. Oznacza to, że dzieci
i ich rodziny mają dostęp do określonej liczby godzin wsparcia i terapii każdego
miesiąca, zależnie od ich potrzeb i możliwości.
Decyzję odnośnie dokładnej liczby godzin zajęć podejmuje dyrektor podmiotu,
który organizuje wczesne wspomaganie rozwoju, na podstawie zaleceń specjalistów
oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Ważne jest, aby ten wymiar godzin
był odpowiednio dostosowany do potrzeb dziecka i umożliwiał mu skuteczne
wsparcie w jego rozwoju.
Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem podczas terapii w ramach programu
wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) a Specjaliści prowadzący terapię są
przeszkoleni w zapewnianiu odpowiednich warunków i środowiska, które wspierają
bezpieczeństwo i komfort dziecka. Specjaliści pracujący z dziećmi w ramach WWR
są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania odpowiednich
warunków terapeutycznych. Sama terapia jest dostosowywana do indywidualnych
potrzeb i możliwości każdego dziecka, co minimalizuje ryzyko wystąpienia sytuacji
niebezpiecznych. Wszyscy Specjaliści używają odpowiednich narzędzi i sprzętu
terapeutycznego, który jest bezpieczny dla dziecka i zapewnia odpowiednią ochronę.
Podczas zajęć dzieci są stale monitorowane, a specjaliści zachowują czujność wobec
ewentualnych zagrożeń czy sytuacji niebezpiecznych. Również rodzice są często
zaangażowani w proces terapeutyczny i informowani o wszelkich środkach
bezpieczeństwa oraz zasadach postępowania, co pozwala im na aktywne
uczestnictwo i wsparcie w zapewnianiu bezpieczeństwa swojego dziecka.

Dzięki tym środkom i podejściom, terapia w ramach WWR prowadzona jest w
sposób bezpieczny i odpowiedzialny, mający na celu wspieranie rozwoju dziecka w
bezpiecznym i odpowiednio kontrolowanym środowisku.
Terapia WWR może obejmować różnorodne działania, takie jak:
* ćwiczenia fizyczne i sensoryczne mające na celu poprawę sprawności ruchowej
oraz koordynacji ruchowej.
* zajęcia logopedyczne mające na celu rozwijanie komunikacji werbalnej i
niewerbalnej oraz poprawę funkcji mowy.
* ćwiczenia poznawcze i rozwijanie umiejętności poznawczych, takich jak
koncentracja, pamięć, myślenie abstrakcyjne. Trening umiejętności społecznych i
interakcji społecznej, aby wspierać dziecko w nawiązywaniu relacji z innymi oraz
radzeniu sobie w różnych sytuacjach społecznych.
* wspieranie rodziców w rozumieniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz
w nauce technik i strategii wspierających jego rozwój w codziennym życiu.
Wczesne wspomaganie rozwoju zatem jest to kompleksowym programem
dedykowanym wsparciu dzieci w ich wczesnych latach życia. Specjalistyczne zajęcia
prowadzone przez psychologów, pedagogów czy logopedów są zaprojektowane tak,
aby wspierać rozwój dziecka we wszystkich istotnych obszarach, takich jak rozwój
fizyczny, emocjonalny, poznawczy czy społeczny. Istotne jest indywidualne podejście
do każdego dziecka i dostosowanie działań do jego konkretnych potrzeb i możliwości
rozwojowych. Dzięki temu programowi dzieci mają szansę na pełny rozwój i
osiągnięcie swojego maksymalnego potencjału.

Po zakończeniu programu wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), kiedy
badania zostały zakończone, a wyniki omówione, kolejnym krokiem jest złożenie
wniosku do Zespołu Orzekającego o potrzebie wydania opinii o WWRD
(Wypracowanie Wspólnego Rozwoju Dziecka).
Ten wniosek jest ważnym dokumentem, który może być wymagany w celu
uzyskania dalszego wsparcia, np. w kontekście kontynuacji terapii, zajęć
edukacyjnych, czy innych form pomocy dla dziecka. Wniosek ten jest skierowany do
Zespołu Orzekającego, który ocenia potrzeby i możliwości dziecka oraz podejmuje
decyzję odnośnie dalszego wsparcia. Rodzic zostanie poinformowany o terminie
posiedzenia Zespołu Orzekającego, gdzie omówione zostaną kwestie związane z
dalszym planem wsparcia dla dziecka. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi procesu
oraz jego konsekwencji i mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu
decyzji dotyczących dalszego rozwoju ich dziecka.

Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego – zadzwoń lub
napisz do nas! –
tel. 574 420 791 (Gliwice), 886 337 004 (Zabrze)

PORADNIA RUBINOWA ZABRZE - WWR-ZABRZE.PL